Begrippenlijst

  |   Aannemer

Een aannemer is een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren; de aannemer verzorgt, voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk. De opdrachtgever kan op zijn beurt een architect of architectenbureau inschakelen, die het ontwerp en soms het toezicht op de bouwplaats voor zijn rekening neemt.

  |   Aanneemsom

Het totale bedrag dat de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigd is voor het bouwen van de woning. Bij CPO wordt op basis van de aanneemsom voor het gehele project, een aanneemsom per woning bepaald. De aanneemsom per woning wordt vervolgens vastgelegd in de aannemingsovereenkomst of, als de aannemer ook de bouwkavel levert, in de koop-aannemingsovereenkomst.

  |   Achtervangpartij

De belangrijkste taak van een achtervangpartij is het CPO-project op financieel gebied te faciliteren en de financiële risico’s van de CPO-groep zoveel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld een aannemer, investeerder of woningcorporatie zijn.

  |   Afbouw

Afbouw vindt plaats na ruwbouw. Het zijn doorgaans de handelingen die nog verricht moeten worden als een gebouw eenmaal water- en winddicht is.

  |   Afbreukrisico

Het risico dat zaken minder goed lopen of partijen hun werk minder goed doen dan vooraf ingeschat.

  |   Afwerkstaat

Technische omschrijving van een architectonisch ontwerp van de gewenste, te realiseren, situatie.

  |   Afzetrisico

Kosten die optreden voor de stichting of voor de achtervangpartij als niet alle gebouwde woningen worden afgezet/verkocht. Deze kosten kunnen worden terugverdiend als de betreffende woning(en) later alsnog verkocht worden.

  |   Anterieure Overeenkomst (AO)

Deze staat los van de koopovereenkomst. In de AO staan afspraken met de gemeente over de (toetsing van de) opzet van het plan, het verlenen aan medewerking aan de ruimtelijke procedures en een bijdrage in een spaarpot voor investeringen in de infrastructuur die mogelijk op een later moment noodzakelijk worden geacht. In de AO wordt geregeld dat de gemeente meewerkt aan de wijziging van de bestemming van de grond van de huidige landbouwfunctie naar een woonfunctie.

  |   Architect

Een architect is een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp visualiseert, op tekening zet en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt.

  |   Bankgarantie

Een bankgarantie is een garantie van de bank dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan.

  |   Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitplan legt de gemeente voor een specifiek project bijzondere eisen ten aanzien van de architectonische kwaliteit (de ‘beeldkwaliteit’) vast.

  |   Beleidskaders

Regels waaraan het project en het proces moeten voldoen voortvloeiend uit het op dat moment geldende beleid. Er is altijd sprake van gemeentelijk beleid.

  |   Bestek

Het ontwerp resulteert in een bestek en tekeningen waarin de beschrijving van het werk is opgenomen en hetgeen een onderlegger vormt voor en onderdeel is van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Het bestek en de tekeningen beschrijven zo nauwkeurig mogelijk wat de kwaliteits- en kwantiteitseisen zijn die de opdrachtgever aan het werk stelt.

  |   Bestemmingsplan

Het gemeentelijke beleidsdocument waarin het gebruik en de bestemming van de grond staat omschreven. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: toelichting, plankaart en regels/voorschriften. Een bestemmingsplan is bindend voor zowel overheid als burger.

  |   Borgtochtprovisie

Als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit, betaal je eenmalig een borgtochtprovisie. Dit zijn de kosten die je betaalt voor het afsluiten van een hypotheek met NHG. Bij een hypotheek met staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant als je door omstandigheden de lasten niet meer kunt betalen. De borgtochtprovisie is in 2015 1,0 procent. Rekenvoorbeeld Als je een hypotheek afsluit van € 260.000,-, dan betaal je € 2.600,- aan borgtochtprovisie.

  |   Bouwaanvraag of Omgevingsvergunning

Voor het bouwen en aanpassen van een woning is vaak een omgevingsvergunning nodig. Daartoe dient een digitale aanvraag te worden ingediend bij de gemeente.
De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning kan nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.

  |   Bouwbesluit

Een verzameling bouwtechnische voorschriften waar projecten minimaal aan moeten voldoen.

  |   Bouwgroep

Een bouwgroep is een groep van drie of meer natuurlijke personen die geen gemeenschappelijke huishouding voeren en die samen hun eigen woningen ontwikkelen.

  |   Bouwrente

Je betaalt bouwrente bij de bouw van een nieuwbouwwoning aan de bouwer van de woning. Deze rente kan bestaan uit de financieringsvergoeding en de uitstelrente.
• Financieringsvergoeding is de rente die je betaalt over de periode vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst, als de bouwer al kosten heeft gemaakt voor de grond en de bouw.
• Uitstelrente betaal je over de periode tussen het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst en het moment dat je daadwerkelijk eigenaar wordt van de woning.

  |   Bouwteam

In een bouwteam werken de bij het bouwproject betrokken partijen (architect, adviseurs, aannemer) samen aan het ontwerp van de woningen en de realisatie ervan.

  |   Bouwvergunning

Toestemming die de gemeente moet geven om ergens te mogen bouwen. Hierbij wordt rekening gehouden met het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de lokale bouwverordening en de eisen aan de welstand.

  |   Co-creatie

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het bouwproces en het resultaat van dit proces. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.

  |   Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Het realiseren van een woningbouw project in een groep waarbij de groep als een stichting of vereniging optreedt als opdrachtgever.

  |   Construction All Risks (CAR)-verzekering

Een CAR-verzekering (Constructie All Risks) is een tijdelijke verzekering die wordt afgesloten bij de aan- of verbouw van bijvoorbeeld een gebouw. Een CAR-verzekering kan zowel door de aannemer als door de opdrachtgever worden afgesloten. De aannemer is in beginsel verplicht tot het afsluiten van een verzekering.

  |   Constructeur

De constructeur wordt ingeschakeld om de draagconstructie, bestaande uit kolommen, balken, vloeren en wanden, te ontwerpen en door te rekenen.

  |   Consumentgerichte projectontwikkeling

Zeggenschap over de indeling van de woning en eventuele aanbouwen. De keuze voor de architect (uur) en de aannemer liggen bij de projectontwikkelaar. Het kan voorkomen dat de consument nog iets meer zeggenschap heeft dan genoemd.

  |   Courtage

Voor de diensten van een makelaar betaal je kosten, deze kosten worden courtage genoemd. De courtage is meestal een percentage van de uiteindelijke (ver)koopprijs. Je kunt onderhandelen met verschillende makelaars over de hoogte van de courtage. De tarieven kunnen namelijk verschillen.Een normale courtage ligt tegenwoordig tussen de 1 en 1,5 procent inclusief BTW. Je kunt in plaats van een percentage van een (ver)koopprijs een andere courtageberekening afspreken.

  |   CPO proces

Het verloop van een CPO-project vanaf begin tot eind.

  |   CPO project

Een woningbouwproject waarbij een groep personen als opdrachtgever optreedt met bijbehorende unieke kenmerken van de betreffende gemeente, de kavels en de betrokken partijen.

  |   CPO kavel

Stuk grond binnen een CPO-project dat is bestemd voor een individuele woning, tuin en eventueel overige opstallen.

  |   Definitief ontwerp

Een definitief ontwerp staat voor een definitieve uitwerking van het plan en het gereed maken voor de bouwaanvraag.

  |   Directievoerder

Adviseur van die tijdens de bouw toeziet op de naleving van de afspraken tussen zelfbouwer en aannemer. De directievoerder zit de bouwvergaderingen voor en zorgt voor de verslaglegging.

  |   Depotrekening

Overweeg je de aankoop van een nieuwbouwwoning, dan kom je ongetwijfeld de term depotrekening tegen. Dit wordt ook wel bouwdepot genoemd. Koop je een nieuwbouwwoning, dan kun je dit met een hypotheeklening financieren. Het geld komt dan in een bouwdepot bij de bank of geldverstrekker. Vanuit deze depotrekening worden de kosten betaald voor de bouw van de woning, zoals de grond en de daarop volgende bouwfases (bouwtermijnen). Over het bouwdepot wordt door de bank of geldverstekker rente vergoed. Dit wordt depotrente genoemd. Facturen stuur je naar de bank op en de bank betaalt vervolgens de rekening vanuit het bouwdepot. Ook bij een renovatie of verbouwing van een bestaande woning kun je gebruik maken van een bouwdepot.

  |   Duurzaam bouwen

Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp van een gebouw of bouwwerk gebeuren als tijdens bouw, verbouw, renovatie of sloop. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

  |   Eigen middelen

Eigen middelen, het geld dat je vrij beschikbaar hebt en eventueel in de hypotheek of in het nieuwe huis kunt investeren.

  |   3D menukaart met de financiële scenario’s

Een 3D voorstel waaraan Supermaakbaar prijsopties heeft gelabeld. Op die manier wordt duidelijk welke opties behoren tot een betaalbaar scenario of haalbaar scenario.

  |   €-cloud: ‘de financiële ‘mind-map’

De €-cloud is een financieel hulpmiddel die Supermaakbaar heeft geïntroduceerd om inzicht en helderheid te krijgen over het budget en de financiën.

  |   Flexibiliteit van een woning

Flexibel bouwen houdt in dat woningen zonder hele grote ingrepen kunnen worden uitgebreid of opnieuw ingedeeld. Zo ontstaan woningen die mee kunnen veranderen in veranderende leefomstandigheden of met nieuwe bewoners.

  |   Grondbeleid

Grondbeleid gaat over de verdeling en het gebruik van bouwgrond in Nederland. Het grondbeleid bevat de uitgangspunten voor het kopen, ontwikkelen en exploiteren van grond.

  |   Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie is de analyse van functionele, technische financiële, ruimtelijke en locatie-aspecten van een voorgenomen project, om een beslissing te kunnen nemen over de eventuele realisatie van het project.

  |   Handelsregister

Het handelsregister is een overzicht van de Kamer van Koophandel met informatie over alle bedrijven en organisaties.

  |   Honorarium

Geldende beloning voor geleverde dienst.

  |   Installatie-adviseur

Geeft advies over en ontwerpt de technische installaties van de woning.

  |   Intentie-overeenkomst

Een intentie-overeenkomst is een overeenkomst waarin twee of meer partijen de intentie uitspreken om samen een bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld bij het kopen van een kavel van de gemeente. Ook worden hierin de hoofdlijnen van de afspraken vastgelegd.

  |   Kamer van Koophandel (KvK)

De belangrijkste instelling voor en van het bedrijfsleven. Binnen een CPO moet het koperscollectief zich inschrijven als vereninging.

  |   Kavel

Een afgebakend stuk grond. Doorgaans wordt er met betrekking tot CPO gedoeld op het stuk grond wat eigendom wordt van één huishouden gebruikt wordt voor de woning en buitenruimte.

  |   Kavelpaspoort

Dat is een overzichtelijk document van elke kavel met de randvoorwaarden om te kunnen bouwen. De architect kan er alle informatie uit halen die hij of zij nodig heeft om een woning te ontwerpen.

  |   Koop-/aanneemsom

Het bedrag dat voor een nieuwbouwwoning betaald moet worden, te weten een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de bouw van de woning. De koop-/aanneemsom kan worden verhoogd met bouwrente.

  |   Koop- aannemingsovereenkomst

Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt, teken je een koop-aannemingsovereenkomst. Deze overeenkomst valt uiteen in twee delen, de koopovereenkomst voor de aankoop van de grond waarop je nieuwe huis gebouwd gaat worden, en de aannemingsovereenkomst waarin overeengekomen wordt dat het huis voor je gebouwd gaat worden. Dit gebeurt voor iedere deelnemer aan CPO afzonderlijk.

  |   Koperscollectief

Groep toekomstige bewoners binnen een CPO-project die een koopovereenkomst hebben afgesloten en optreedt als opdrachtgever.

  |   Lokale bouwverordening

Gemeentelijk vastgestelde regelgeving waar bouwprojecten naast het bouwbesluit aan moeten voldoen. Een bouwverordening bevat niet-technische voorschriften (stedenbouwkundige voorschriften), voorschriften over het verloop van gemeentelijke procedures en voorschriften inzake de invloed van het gebouw op de omgeving. Een bouwverordening mag niet in strijd zijn met het bouwbesluit. De lokale bouwverordening is in de meeste gevallen op de website van de gemeente te vinden.

  |   Notariële overdracht

Als het koopcontract is getekend, de bedenktijd voorbij is en de ontbindende voorwaarden niet nodig bleken is het huis nog niet uw eigendom. De woning moet namelijk nog officieel worden overgedragen. Daarvoor moet u naar de notaris. Bij de overdracht tekent u de leveringsakte en de hypotheekakte. De leveringsakte wordt ook getekend door de verkoper en de notaris en de hypotheekakte door uw bank en de notaris.

  |   Notariskosten

De notaris berekent kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte (ook wel transportakte genoemd). Bij een hypotheek van 250.000 euro liggen de notariskosten meestal rond 1.000 euro.

  |   Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte en vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. De bouwvergunning is vervangen door de ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’.

  |   Opleveringsovereenkomst

De oplevering van een verbouwing moet binnen de overeengekomen bouwtijd of op de afgesproken opleveringsdatum plaatsvinden. Die termijn/datum staat in uw contract. Tijdens de oplevering loopt u samen met de aannemer en eventueel met een onafhankelijke bouwkundige de verbouwing na om te zien of alles volgens afspraak is gebouwd. De aannemer maakt vervolgens een opleverrapport. Alle gebreken in het uitgevoerde werk en eventuele andere tekortkomingen moeten in het opleverrapport worden vermeld. Zowel u als de aannemer ondertekenen dit rapport. Hiermee verplicht de aannemer zich tot herstel van de genoteerde gebreken.

  |   Particulier Opdrachtgeverschap (PO)

Verzamelnaam voor zelfbouw. De particulier treedt op als opdrachtgever voor zijn eigen woningbouwproject. Met PO wordt daarnaast gedoeld op de vorm waarbij een particulier individueel een opdrachtgeverschapproces aangaat.

  |   Programma van Eisen (PvE)

In het PvE wordt omschreven aan welke technische, functionele en esthetische eisen de woningen moeten voldoen. Hierin worden de randvoorwaarden en limieten gedefinieerd. Dit document komt tot stand met invloed van alle betrokken partijen.

  |   Rechtspersoon

Een juridische constructie die bevoegdheden biedt als; het mogen tekenen van contracten, bezittingen en schulden hebben, aanklagen en aangeklaagd worden.

  |   Ruwbouw

De bouwfase totdat het gebouw water- en winddicht is. Dit is eigenlijk de bouw van het geraamte van het uiteindelijke bouwwerk.

  |   Schetsontwerp

Dit eerste ontwerp toont de ruimtelijke invulling van de kavel en de indeling van de nieuwe woning. Het combineert je wensen en eisen met de bouwtechnische mogelijkheden en de voorwaarden van het Bestemmingsplan.

  |   Subsidie- of stimuleringsregelingen

Veel provincies verschaffen subsidies aan verenigingen die een CPO-project willen realiseren. Deze subsidies zijn bedoeld om kosten in het voortraject te dekken.

  |   Statuten

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen

  |   Stedenbouwkundig plan

Een plan dat de grafische voorstelling vormt van de stedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied. Dit is een weergave van hoe het project er uit zou kunnen komen te zien.

  |   Stichtingskostenbegroting

Alle kosten om het project te realiseren, bestaande uit grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten.

  |   Vaste rente

De vaste rente is het meest statische systeem. De rente die in je offerte staat, verandert niet. Dat is natuurlijk een prima systeem bij een stijgende markt. Maar daalt de rente in de tussentijd, dan is het niet voordelig. Vanwege het ontbreken van extra faciliteiten, is de rente bij dit soort offertes vaak relatief laag. Hiernaast bestaan er de dagrente en de dalrente.

  |   Vereniging van eigenaren (VvE)

Rechtspersoon waarin de gezamenlijke rechten van de CPO-groep worden ondergebracht.

  |   Voorlopig ontwerp

Als de richting van het schetsontwerp goed is wordt het verder uitgewerkt in het voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerp worden de plattegronden, gevels, doorsnedes, situatietekening meer gedetailleerd getekend. Ook worden voorstellen gedaan voor de toe te passen materialen, constructie en installaties.

  |   Waarborgsom

Een waarborgsom is de mogelijke zekerheidsstelling bij een koop van een (bestaande) woning voor de verkoper tot aan transportdatum waarbij de koper een bedrag (tot 10 procent van de afgesproken koopsom) overmaakt aan de notaris. Dit kan ook via een bankgarantie.

  |   Welstand

Welstand heeft betrekking op de mate waarin een bouwplan architectonisch of qua uiterlijk in de omgeving past. Voorwaarden voor de welstand worden door gemeenten in de welstandnota vastgelegd. In de meeste gevallen toets een welstandscommissie de bouwplannen aan de welstandnota.

  |   Woonvisie

Beleidsdocument waarin de plannen en voornemens op het gebied van wonen zijn uitgewerkt.